شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

امتحانات میانترنم دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۲ لغایت ۹۸/۰۹/۱۲ برگزار می گردد.حضور تمامی دانشجویان الزامی است.