یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

  1. گروه عمران و معماری: آقای دکتر برادران ۰۹۱۷۳۱۰۳۵۱۶
  2. گروه کامپیوتر : آقای دکتر جوانمردی ۰۹۱۷۳۱۷۶۷۷۵
  3. گروه مکانیک : آقای دکتر سیاری ۰۹۱۷۳۰۲۰۶۵۶
  4. گروه برق : آقای دکتر پرویزی ۰۹۱۷۹۱۲۰۲۵۵
  5. گروه تربیت بدنی خانم دکتر سیوف ۰۹۱۷۷۱۹۷۴۸۹
  6. گروه حسابداری و دروس عمومی آقای مهندس حدائق ۰۹۱۷۹۸۰۱۹۹۶