یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای علی اصغر عبداللهی کوهی با معدل ۱۹/۰۵

نفر دوم: آقای هادی رستاقی با معدل ۱۸/۳۲

نفر سوم: آقای مهدی عباس زاده با معدل ۱۸/۰۷