یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: خانم ملیحه ضرغامی امیرسالاری با معدل ۱۷/۶۱

نفر دوم: آقای سامان امانی با معدل ۱۷/۶۰

نفر سوم: آقای ابراهیم کریمپور با معدل ۱۷/۵۵

نفر چهارم: خانم فاطمه انصاری زاده با معدل ۱۷/۴۸