یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای مظفر غلامی قرقانی با معدل ۱۹/۷۰

نفر دوم: آقای علی فرهمندفر با معدل ۱۹/۵۳

نفر سوم: آقای صفدر دادی با معدل ۱۹/۵۳