یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای جعفر سیاه کوار با معدل ۱۷/۷۰

نفر دوم: آقای رامین بیات با معدل ۱۷/۴۰

نفر سوم: آقای فرید عیدی با معدل ۱۶/۶۸