یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای شروین فولادبخش با معدل ۱۹/۵۴

نفر دوم: آقای اصغر سهیلی مورجانی با معدل ۱۸/۸۰

نفر سوم: آقای احسان فرهادی با معدل ۱۸/۷۳