یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: خانم مریم کشاورزی با معدل ۱۹/۵۵

نفر دوم: آقای محمد رامشین با معدل ۱۹/۲۹

نفر سوم: خانم کبری صمدی نژاد با معدل ۱۹/۲۴