یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای محمدرضا حسین پور با معدل ۱۸/۷۸

نفر دوم: آقای فرهاد محمدرضازاده با معدل ۱۸/۶۱

نفر سوم: آقای عیسی مددی با معدل ۱۸/۵۶