یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای سلمان کرمی با معدل ۱۷/۸۷

نفر دوم: خانم اسما صیادفرد با معدل ۱۷/۸۰

نفر سوم: آقای محمدرضا محمدی فرد با معدل ۱۷/۷۹