یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای پیام قره زاد شیرازی با معدل ۱۷/۸۹

نفر دوم:آقای کریم سلیمی نبی با معدل ۱۷/۸۵

نفر سوم: آقای مصطفی پیروزان با معدل ۱۷/۴۷