یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: خانم زهرا قاسمی نژاد با معدل ۱۹/۰۶

نفر دوم: خانم فاطمه کشاورز با معدل ۱۹/۰۳

نفر سوم: خانم زهرا آتشی با معدل ۱۹/۰۰